Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.nu

Klagomålshantering

Medlemssidor / Klagomålshantering

Alla medarbetare på förskolan ansvarar för att alla synpunkter verksamheten fångas upp tidigt och tas på allvar. Alla medarbetare har ansvar för att informera vårdnadshavare om möjligheten att lämna in skriftliga klagomål och ska kunna lämna ut klagomålsblankett. Alla inkomna skriftliga klagomålsblanketter ska lämnas till rektor. En inkommen klagomålsblankett bekräftas skriftligt till den klagande inom en vecka. Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation. Om du som vårdnadshavare har klagomål på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång.

 

STEG 1: MUNTLIG SYNPUNKT
Medarbetare som tar emot en muntlig synpunkt är ansvarig för att synpunkten vidarebefordras till berört arbetslag eller till rektor. Den mottagande medarbetaren är ansvarig för att meddela vårdnadshavaren om att han/hon har vidarebefordrat synpunkten. Arbetslaget som tar emot synpunkten ska bereda den på arbetslagsmöte och därefter meddela vårdnadshavaren resultatet av beredningen. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet avslutas ärendet.

STEG 2: SKRIFTLIGT KLAGOMÅL
Ett skriftligt klagomål ska lämnas in till rektor av den som tar emot klagomålet. Rektor ska registrera ärendet och dokumentera hur det behandlas. Inom en vecka ska den klagande få en skriftlig bekräftelse på att ärendet är registrerat och hur det kommer att behandlas. Efter beredning ska ett skriftligt beslut tas av rektor och beslutet ska meddelas till vårdnadshavare. Beslut ska tas inom fyra veckor. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavaren och rektor. Om vårdnadshavaren ej är nöjd med beslutet ska klagomålet föras vidare till styrelsen.

STEG 3: STYRELSEN LYFTER ÄRENDET
Styrelsen ska behandla ärendet inom två månader från det att rektor meddelat sitt beslut till vårdnadshavaren. Styrelsen meddelar sitt beslut till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare och ordförande. Om vårdnadshavare inte är nöjd ska information lämnas om möjligheten att inlämna klagomål till barn- och utbildningsnämnden.

STEG 4: Inlämnande av klagomål till kommunens barn- och utbildningsnämnd.

STEG 5: Inlämnande av klagomål till skolinspektionen.